Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155

Gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, want zij bevatten belangrijke informatie over de rechten en plichten van de Gebruiker.

DEFINITIES

Advertentie”: de advertentie van één of meerdere te koop of te huur aangeboden Onroerend Goed door een Eigenaar via Marc Swevers.

Eigenaar”: de eigenaar of aanbieder van het Onroerend Goed via de Site

Gebruiker”: een persoon (natuurlijke of rechts-) die de Site en/of het platform gebruikt.

Marc Swevers”, “wij” of “ons/onze”: Marc Swevers Immobiliën BV, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 38 en met ondernemingsnummer 0454.613.858.

Niet-bindend bod”: door gebruik te maken van de Site formuleert de Gebruiker geen bindend bod, doch slechts een richtprijs tot aankoop onder de vorm van een uitnodiging tot onderhandeling.

Onroerend Goed”: het onroerend goed van welke aard dan ook dat via Marc Swevers te koop en/of te huur wordt aangeboden via de Site.

Site”: De biedingstool via de website met URL www.swevers.be waarmee door de Gebruiker een niet-bindend bod geformuleerd kan worden.

Marc Swevers stelt een platform ter beschikking teneinde Gebruikers de mogelijkheid te geven om een niet-bindend bod kenbaar te maken met betrekking tot een Onroerend Goed en desgevallend door bemiddeling van Marc Swevers de Gebruiker en de Eigenaar in contact te brengen met het oog op het sluiten van een overeenkomst.

Uw gebruik van de site “www.swevers.be” houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

I. VOORWERP EN CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Deze algemene voorwaarden betreffen de omschrijving van de modaliteiten en de voorwaarden waaronder de Gebruiker toegang heeft tot de diensten en goederen aangeboden via Marc Swevers via de Site en de voorwaarden en modaliteiten waaronder de Diensten gebruikt kunnen worden.
Deze algemene voorwaarden bepalen op geen enkele manier de contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Eigenaar, die worden desgevallend geregeld door een afzonderlijk af te sluiten overeenkomst. Deze algemene voorwaarden betreffen uitsluitend de relatie tussen Marc Swevers en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Site. Als uitgever van software om het contact tussen de Gebruiker en de Eigenaar te faciliteren, is Marc Swevers geen partij bij de de eventuele overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar of het juridisch kader waarin zij zich desgevallend zouden bevinden, met inbegrip van de onderhandelingsfase. Marc Swevers is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor gedragingen van de Eigenaar.
De Gebruiker verklaart dat hij vooraf aan de toegang en het gebruik tot de Site alle nodige informatie heeft ontvangen en aanvaard.
Deze algemene voorwaarden omvatten het volledig akkoord tussen partijen betreffende het gebruik van de Site. Alleen de algemene voorwaarden zijn bindend voor partijen en zijn hen tegenstelbaar.
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat eventuele begeleidende adviezen ter zake of enige andere bijdrage van welke aard dan ook vanwege Marc Swevers worden verstrekt zonder erkenning van verantwoordelijkheid.
Marc Swevers behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken ten allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden zal de Gebruiker minstens tien dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging een kennisgeving ontvangen.

II. TOEGANGSVOORWAARDEN EN ANDERE

II.1 Inschrijving op de Site

De Site kan enkel gebruikt worden door Gebruikers die op de Site zijn ingeschreven. Om op de Site ingeschreven te kunnen worden en te gebruiken moet minstens voldaan zijn aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
  • Meerderjarig en handelsbekwaam zijn;
  • Op de Site ingeschreven zijn onder een echte identiteit en correcte identiteitsgegevens hebben opgegeven;
  • De algemene voorwaarden aanvaard hebben;
Indien de Gebruiker verkeerde informatie zou meedelen of meegedeeld hebben, mag Marc Swevers onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving het gebruik van de Site opschorten of definitief stopzetten, onverminderd het recht van Marc Swevers om eventueel een vergoeding te vragen voor geleden schade. Marc Swevers behoudt zich dezelfde rechten voor (m.n. opschorting of stopzetting) in het geval de Gebruiker de Site zou gebruiken voor doeleinden waarvoor zij niet bestemd is.

II.2 Vertrouwelijkheid en identificatiecodes

Voorafgaandelijk aan het formuleren van een Niet-bindend Bod via de de Site creëert de Gebruiker een account en kiest hij een login aan de hand van zijn naam en zijn e-mailadres. De account is persoonlijk, vertrouwelijk en niet-overdraagbaar. Daarna ontvangt de Gebruiker een email op het opgegeven emailadres met de instructies om de registratie te finaliseren.
De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn account vertrouwelijk te houden en aan niemand mee te delen. Indien de Gebruiker de inloggegevens tot zijn account verliest of heeft verspreid, zal hij Marc Swevers daarvan onverwijld in kennis brengen. Marc Swevers zal dan onmiddellijk overgaan tot annulering en/of aanpassing van de inloggegevens van de account.

II.3 Beschikbaarheid van de Site

De toegang van de Gebruiker tot de Site gebeurt via de openbare URL www.swevers.be. De toegang tot de Site vereist dat de Gebruiker inlogt op de Site door zich te registreren via zijn account.
De Site is beschikbaar 24 uren op 24 en 7 dagen op 7, behalve in geval van overmacht of bij een gebeurtenis die buiten de controle of de wil van Marc Swevers valt, en onder voorbehoud van eventuele defecten, onderhoudswerkzaamheden en bijwerkingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site en de levering van de Dienst. De Gebruiker weet dat de Site en de onderliggende dienst ten allen tijde kunnen worden opgeschort, zonder vooropzeg en zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is aan de Gebruiker om deze onderhoudsinterventies en bijwerkingen uit te voeren. Marc Swevers is nooit aansprakelijk als de Site of een deel van de Site niet beschikbaar is.

III. OMSCHRIJVING VAN DE WERKING VAN DE SITE

1. Het plaatsen van een Advertentie door de Eigenaar is geen verkoopbelofte met betrekking tot het Onroerend Goed, maar betekent slechts een uitnodiging tot onderhandeling, ongeacht of de opgegeven prijs geformuleerd is als een richt- of minimumprijs. Marc Swevers is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de door de Eigenaar verschafte informatie via de Advertentie.

2. Door het formuleren van een Niet-bindend Bod via de Site neemt de Gebruiker niet deel aan een openbare verkoop van een Onroerend Goed, noch aan een publiek opbod. Door de registratie via de Site erkent de Gebruiker dat hij beschikt over alle voor hem/haar noodzakelijke informatie met betrekking tot de Advertentie en het Onroerend Goed en dat hij met kennis van zaken en weloverwogen gebruik maakt van de Site.

3. Door het plaatsen van een Niet-bindend Bod via de Site veruitwendigt de Gebruiker zijn individuele interesse om het Onroerend Goed aan te kopen. Het Niet-bindend Bod geldt als kennisgeving en uitnodiging aan de Eigenaar om in onderhandeling te treden over de aan- en verkoop van het Onroerend Goed. De Gebruiker verbindt zich ertoe niet zelf -met uitsluiting van Marc Swevers- contact te zoeken met de Eigenaar van het Onroerend Goed met het oog op het sluiten van een koopovereenkomst.

4. Door het plaatsen van een Niet-bindend Bod via de Site geeft de Gebruiker aan Marc Swevers de toestemming om de nodige stappen te zetten teneinde dit Niet-bindend Bod aan de Eigenaar van het Onroerend Goed kenbaar te maken en hem uit te nodigen aan de onderhandeling deel te nemen. De rol van Marc Swevers is er in dat verband slechts op gericht om de Gebruiker en de Eigenaar met elkaar in contact te brengen en door bemiddeling de communicatie te faciliteren met het oog op het sluiten van een koopovereenkomst, hetgeen de Gebruiker erkent en aanvaardt. Marc Swevers streeft ernaar onmiddellijk na ontvangst van het Niet-bindend Bod, doch binnen de gebruikelijke kantooruren, de Eigenaar te informeren over het bestaan en de inhoud van het Niet-bindend Bod. Marc Swevers zal de Gebruiker informeren van zodra de Eigenaar op de hoogte is gebracht van het Niet-bindend Bod.

5. Zolang er geen definitieve overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Gebruiker en de Eigenaar in de zin van artikel 1583 BW is de Gebruiker gerechtigd zijn Niet-bindend Bod in te trekken en/of te wijzigen. Marc Swevers verbindt zich ertoe het bestaan en de inhoud van het Niet-bindend Bod op geen enkele manier kenbaar te maken aan derden andere dan de Eigenaar.

6. Marc Swevers is in geen geval aansprakelijk indien een Niet-bindend Bod door de Eigenaar niet aanvaard zou worden en deze niet ingaat op de uitnodiging tot onderhandeling om welke reden dan ook. De Eigenaar blijft zolang er geen definitieve overeenkomst tot stand kwam vrij om zelf te bepalen en te beslissen aan wie het Onroerend Goed desgevallend verkocht zal worden. Dit impliceert dat het uitbrengen van het hoogste bod of een bod te doen gelijk aan de vraagprijs van de Eigenaar door de Gebruiker niet automatisch betekent dat de Eigenaar het Onroerend Goed aan hem/haar zal verkopen.

7. In het kader van het gebruik van de Site en de opdracht van Marc Swevers is Marc Swevers gerechtigd om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Door gebruik te maken van de Site en door de registratie via de Site erkent en accepteert de Gebruiker het verwerken van de de persoonsgegevens door Marc Swevers overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Marc Swevers verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruiker slechts te gebruiken voor de wettige doeleinden, m.n. het in contact brengen van de Gebruiker met de Eigenaar. De Gebruiker kan verzoeken dat deze persoonsgegevens verwijderd worden door Marc Swevers.

IV. LINKS NAAR ANDERE SITES


In bepaalde rubrieken bevat de “Marc Swevers” makelaars-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

V. BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE OP DE SITE

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de “Marc Swevers” makelaars-site betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

VI. BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

Hoewel wij ons inzetten om de "Marc Swevers” makelaars-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

VII. TOEGANGSVERBOD TOT DE SITE

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

VIII. WET VAN TOEPASSING EN RECHTSPRAAK

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de “Marc Swevers” makelaars-site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

IX. BESCHERMING VAN INTELLECTUELE RECHTEN

Het logo, de foto's en teksten, evenals de bedrijfsnaam van Marc Swevers, behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Marc Swevers.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Marc Swevers, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Marc Swevers draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Marc Swevers worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Marc Swevers in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Informatie verplichting (Europese AVG-Richtlijn 2016/679 in voege vanaf 25 mei 2018)
Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten wissen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, gelieve u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).